Jogszabály változások

Pár jogszabály változás - 2012.

 

 

 

.

 2012. december

.

2012. évi CLXXXVIII. törvény
a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények
állami fenntartásba vételéről


1988. évi I. TÖRVÉNY
a közúti közlekedésről


1990. évi LXV. TÖRVÉNY
a helyi önkormányzatokról


2011. évi CLXXXIX. törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól


5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról


6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről


2012. évi CXXXIV. törvény
a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről


1586/2012. (XII. 15.) Korm. határozat
a lakossági villamos energia, földgáz és távhő végfogyasztói árak csökkentéséről

A Kormány
1. áttekintette a családok megélhetésével kapcsolatos kérdéseket, és megállapította, hogy a lakosságra az energiaellátás
magas díjai miatt elfogadhatatlan teher nehezedik, ezért a lakossági földgáz, villamos energia, távhő díjainak a
csökkentése szükséges;
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Energia Hivatal bevonásával tegyen javaslatot a lakossági
villamos energia, földgáz és távhő végfogyasztói árak 2013. január 1-jétől történő 10 százalékos csökkentésére, és
készítse elő az ehhez szükséges jogszabály-módosításokat.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal


377/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet
a nyugellátások és egyes más ellátások 2013. január havi emeléséről


390/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

 2. § (1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2013. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 98 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 22 560 forint, napibér alkalmazása esetén 4510 forint, órabér alkalmazása esetén 564 forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2013. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 114 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 26 250 forint, napibér alkalmazása esetén 5250 forint, órabér alkalmazása esetén 656 forint.
(3) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és teljesítménytől függő mozgóbér együttes)
a) (1) bekezdés szerinti kötelező legkisebb összege 2013. január 1-jétől 98 000 forint,
b) (2) bekezdés szerinti garantált bérminimum összege 2013. január 1-jétől 114 000 forint.
(4) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt, ha a teljes munkaidő napi 8 óránál
a) hosszabb [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 92. § (2) bekezdés], arányosan csökkentett mértékben,
b) rövidebb [Mt. 92. § (4) bekezdés], arányosan növelt mértékben
kell figyelembe venni.
(5) Részmunkaidő esetén
a) az (1)–(3) bekezdésben meghatározott havi, heti és napi bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve,
b) az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt az ott szereplő összeggel, illetve annak (4) bekezdés szerint arányosan változó összegével
kell figyelembe venni.
3. § (1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit első ízben a 2013. január hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni.


Magyarország Alaptörvénye

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet
az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról


2004. évi CXL. törvény
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól


1990. évi XCIII. TÖRVÉNY
az illetékekről


1994. évi LXIV. törvény
a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról


1995. évi LIII. törvény
a környezet védelmének általános szabályairól


2012. évi XCIII. törvény
a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról


1992. évi LXVI. törvény
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról,
a végrehajtásáról kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben

.

 2012. november

.

 Magyarország Alaptörvénye
(2011. április 25.)


2011. évi CLXXXIX. törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól


30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet
a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról


33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet
a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól


2012. évi CLXVIII. törvény
a közművezetékek adójáról
Hatályos: 2013.01.01 -

 

59/2012. (XI. 28.) BM rendelet
a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról


2012. évi CLXXVIII. törvény
egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról


1995. évi CXVII. törvény
a személyi jövedelemadóról


2012. évi CLXXXV. törvény
a hulladékról

.

 2012. október

.

1418/2012. (X. 4.) Korm. határozat
önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2012. szeptemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról


1997. évi LXXXI. törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról


2011. évi CXCI. törvény
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról


1995. évi LIII. törvény
a környezet védelmének általános szabályairól


2005. évi CLXIV. törvény
a kereskedelemről

2.§ 23a. szeszes ital: minden alkohol tartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalokat;
6.§ (8) Világörökségi területen a szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi, illetve vendéglátó üzlet 24 óra és 6 óra közötti nyitva tartásához a jegyző engedélye szükséges. Az engedélyezési eljárásban a rendőrség szakhatóságként vesz részt, amely szakhatósági eljárás a tevékenység közbiztonságra gyakorolt hatásával, a személy- és vagyonbiztonsággal kapcsolatos szakkérdésre irányul. A rendőrség a szakhatósági hozzájárulást hivatalból évente felülvizsgálja, illetve lakossági bejelentés alapján bármikor felülvizsgálhatja. Amennyiben a rendőrség a felülvizsgálat során megállapítja a szakhatósági hozzájárulásban előírtak megsértését, a szakhatósági hozzájárulását visszavonja.
11. § A 6. § (8) bekezdés hatálybalépése előtt kiadott, működési engedéllyel vagy igazolással rendelkező, a 6. § (8) bekezdés hatálya alá tartozó üzletek nyilvántartását a helyi önkormányzat haladéktalanul megküldi a területileg illetékes rendőrkapitányságnak a szakhatósági hozzájárulási eljárás lefolytatására. Amennyiben a rendőrség az üzlet ellenőrzése során vagy hivatalból megállapítja, hogy annak tevékenysége sérti a személy-, vagyon- és közbiztonságot, kezdeményezi a területileg illetékes jegyzőnél az üzlet 24 és 6 óra közötti zárva tartásának elrendelését.


287/2012. (X. 11.) Korm. rendelet
a nyugellátások és egyes más ellátások 2012. évi kiegészítő emeléséről


296/2012. (X. 17.) Korm. rendelet
a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról


1997. évi CXL. törvény
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről


55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet
a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól


145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet
a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról


306/2012. (X. 29.) Korm. rendelet
egyes fogyasztóvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

1. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása
2. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló
212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

3. A békéltető testületi tagok kijelölésének szabályairól szóló 215/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása


28/2011. (IX. 6.) BM rendelet
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

.

 2012. szeptember

.

28/2012. (IX. 4.) NGM rendelet
a 2013. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. § (1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – kiterjed minden munkáltatóra és az általuk
foglalkoztatottakra.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a megszakítás nélkül üzemelő és a rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon is
működő munkáltatónál, illetve az ilyen jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkarendjére.
2. § A 2013. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő:
a) 2012. december 1. szombat munkanap
   2012. december 31., hétfő pihenőnap
b) 2013. augusztus 24., szombat munkanap
   2013. augusztus 19., hétfő pihenőnap
c) 2013. december 7., szombat munkanap
   2013. december 24., kedd pihenőnap
d) 2013. december 21., szombat munkanap
   2013. december 27., péntek pihenőnap
3. § Az általánostól eltérő munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók munkarendje – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 96. § (1) bekezdése alapján – a 2. §-tól eltérően is meghatározható.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és 2013. december 31-én hatályát veszti.


102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet
a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről


12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet
a lakáscélú állami támogatásokról


98/2012. (IX. 21.) VM rendelet
az egyes, a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek szabályozásáról
és azok támogatásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról


2003. évi XCII. törvény
az adózás rendjéről


1996. évi CXXVI. törvény
a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról


288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet
az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről.

 

 2012. augusztus

.

218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet
a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról


17/2012. (IV. 5.) BM rendelet
a szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól


410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet
a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről


1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet
a közúti közlekedés szabályairól


228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet
a mezőgazdasági őstermelői igazolványról

.

 2012. július

.

21/2006. (V. 18.) IM rendelet
a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről


2012. évi XCIII. törvény
a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról

 

1995. évi CXVII. törvény
a személyi jövedelemadóról

 

1978. évi IV. törvény
a Büntető Törvénykönyvről


341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
az otthonteremtési kamattámogatásról


2012. évi CXVI. törvény
a pénzügyi tranzakciós illetékről


2011. évi CXC. törvény
a nemzeti köznevelésről


1993. évi CXIV. törvény
az állattenyésztésről


253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
az országos településrendezési és építési követelményekről

.

 2012. június

.

1997. évi LXXXII. törvény
a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról


1998. évi XXVIII. törvény
az állatok védelméről és kíméletéről


41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

.

 2012. május

.

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról


6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről


1959. IV. TÖRVÉNY
a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről


1997. évi CLV. törvény
a fogyasztóvédelemről


2012. évi LVI. törvény
a távközlési adóról

.

 2012. április

.

1999. évi XLII. törvény
a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól


1990. évi C. TÖRVÉNY
a helyi adókról


21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet
a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról


82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos kormányrendeleteinek módosításáról


1993. évi LXXIX. törvény
a közoktatásról

.

 2012. március

.

2008. évi XLVI. törvény
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

.

 2012. február

 .

6/2012. (II. 1.) Korm. rendelet
a terhességi-gyermekágyi segélyben és gyermekgondozási díjban részesülők számára nyújtott jövedelempótlékról

 

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet
a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól

 

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet
az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

 

13/2012. (II. 14.) Korm. rendelet
egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 

32/1996. (XII. 22.) BM rendelet
a választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásának vezetéséről

 

21/2012. (II. 29.) Korm. rendelet
egyes gyermekvédelmi és családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról


22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról


21/2006. (V. 18.) IM rendelet
a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről


341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
az otthonteremtési kamattámogatásról

.

 2011. január

 .

40/2002. (V. 24.) OM rendelet
az érettségi vizsga részletes követelményeiről

 

22/2009. (IV. 22.) OKM rendelet
az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról

 

2010. évi CLXXXV. törvény
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2012-02-28 15:14
Új hozzászólás

Hozzászólások Oldalanként