Bursa Hungarica pályázat (Frissítve!)

Beadási határidő: 2016. november 15.

Pitvaros Község Önkormányzata ismét csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, sőt, 2016-ban a havi támogatási összeget a képviselőtestület megemelte 5.000 Ft-ról 10.000 Ft-ra.

 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójában a pályázat beadási határidő és az önkormányzati döntési határidő is meghosszabbításra került.

Új határidők:

A pályázatok benyújtásának módosított határideje:

2016. november 15.

A települési önkormányzati döntés módosított határideje: 2016. december 15.

A módosított pályázati dokumentumok az alábbi linken elérhetőek: www.emet.gov.hu

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

 

 

 

 "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Pitvaros Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2017. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan


"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Pitvaros Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
 ezennel kiírja a 2017. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

 

A pályázók köre

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

 

 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának

határideje: 2016. november 8.

 

 

A pályázati kiírás, útmutató,  stb. az oldal alján.

 

 

Pitvaros Község Önkormányzatának

 

S Z A B Á L Y Z A T A

 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról

 

Pitvaros Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a 51/2007./III.26./ Kormányrendeletben írtaknak megfelelően csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016/17. évi fordulójához (2016/17. tanév második, és a 2017/18. tanév első félévére vonatkozóan), az alábbiak szerint:

 

1./ Az önkormányzat az ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltételeiben foglaltakat elfogadja, és a „A”, valamint „B” típusú pályázatokat 2016. október 3-i hatállyal kiírja, azt a helyben szokásos módon közzéteszi.

2./ A pályázati kiírás („A” és „B” típusú) jelen szabályzat 1. sz. mellékletét képezi.

3./ A pályázati űrlap minta („A” és „B” típusú) jelen szabályzat 2. sz. mellékletét képezi.

4./ A bírálati lap („A” és „B” típusú) jelen szabályzat 3. sz. mellékletét képezi.

5./ Az összesítő lap („A” és „B” típusú) jelen szabályzat 4. sz. mellékletét képezi.

6./ A pályázónak igazolnia kell, hogy a saját és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmének havi összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét.

7./ A pályázaton az önkormányzattól elnyerhető legmagasabb támogatási összeg 10.000,- Ft/fő/hó.

8./ A beérkezett pályázatokat Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete bírálja el.

9./ A pályázatok benyújtásának helye Pitvaros Községháza 6914 Pitvaros, Kossuth u. 30., határideje: 2016. november 8. napja, elbírálásának határideje 2016. december 8. napja. Értesítés az elbírálás eredményéről: 2016. december 12. napja.

Jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben a többször módosított 51/2007./III.26./ Kormányrendeletben, valamint az Általános Szerződési Feltételekben, és a pályázati kiírásban foglaltak az irányadók.

 

 

 

 

 

 

K I V O N A T

 

Készült Csanádalberti – Ambrózfalva – Nagyér – Pitvaros Községek Önkormányzati Képviselőtestületei 2016. szeptember 14. napján megtartott

együttes testületi üléséről

 

Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához, Bursa Hungarica Szabályzat

 

104/2016. (IX.14.)

H A T Á R O Z A T

 

a) Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete kijelenti, hogy csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához.

A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról” című nyomtatványt a Támogatáskezelő részére küldje el.

 

b) Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Bursa Hungarica pályázatot az alábbiak szerint írja ki:

 

Pitvaros Község Önkormányzatának

 

S Z A B Á L Y Z A T A

 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról

 

Pitvaros Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a 51/2007./III.26./ Kormányrendeletben írtaknak megfelelően csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016/17. évi fordulójához (2016/17. tanév második, és a 2017/18. tanév első félévére vonatkozóan), az alábbiak szerint:

 

1./ Az önkormányzat az ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltételeiben foglaltakat elfogadja, és a „A”, valamint „B” típusú pályázatokat 2016. október 3-i hatállyal kiírja, azt a helyben szokásos módon közzéteszi.

2./ A pályázati kiírás („A” és „B” típusú) jelen szabályzat 1. sz. mellékletét képezi.

3./ A pályázati űrlap minta („A” és „B” típusú) jelen szabályzat 2. sz. mellékletét képezi.

4./ A bírálati lap („A” és „B” típusú) jelen szabályzat 3. sz. mellékletét képezi.

5./ Az összesítő lap („A” és „B” típusú) jelen szabályzat 4. sz. mellékletét képezi.

6./ A pályázónak igazolnia kell, hogy a saját és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmének havi összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.

7./ A pályázaton az önkormányzattól elnyerhető legmagasabb támogatási összeg 10.000,- Ft/fő/hó.

8./ A beérkezett pályázatokat Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete bírálja el.

9./ A pályázatok benyújtásának helye Pitvaros Községháza 6914 Pitvaros, Kossuth u. 30., határideje: 2016. november 8. napja, elbírálásának határideje 2016. december 8. napja. Értesítés az elbírálás eredményéről: 2016. december 12. napja.

Jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben a többször módosított 51/2007./III.26./ Kormányrendeletben, valamint az Általános Szerződési Feltételekben, és a pályázati kiírásban foglaltak az irányadók.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal és bentiek szerint

Értesül: a lakosság helyben szokásos módon

 

 

 

 


2016-10-05 08:23